Masz pytanie?

Regulamin

REGULAMIN

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.kameno.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KAMENO.PL

 

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Gwarancja produktu
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Własność intelektualna
XIII. Postanowienia końcowe

Dokumenty do pobrania


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.   Sklep internetowy działający pod adresem www.kameno.pl prowadzony jest przez Radosława Popielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Radosław Popielski ADREX wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Czarnogórska 15 lok.47, 30-638 Kraków, NIP: 6581338926, REGON: 120337092, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@kameno.pl, tel. +48 792 344 111 lub +48 739 564 669
2.    Sklep www.kameno.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.    Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.kameno.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4.  Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.kameno.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6.    Sklep www.kameno.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
7.    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE


1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.kameno.pl umożliwiający utworzenie Konta.
3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.kameno.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
4.    KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
6.   KONTO (STREFA KLIENTA) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
8.    SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.kameno.pl
9.    SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Radosław Popielski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Radosław Popielski ADREX z siedzibą w Krakowie,
ul.   Czarnogórska 15 lok.47, 30-638 Kraków, NIP: 6581338926, REGON: 120337092.
10.    PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11.   PRÓBKI - bezpłatne próbne wersje Produktów. Sprzedawca oświadcza, że Próbki są udostępniane Klientowi nieodpłatnie, wyłącznie w celach testowych i reklamowych. Próbki jako materiały reklamowe mogą posiadać określone defekty oraz uszkodzenia.
12.    UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
13.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
14.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
15.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
16.    FORUM DYSKUSYJNE - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcą przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
a)    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b)    udostępnianie Forum Dyskusyjnego,
c)    prowadzenie Konta w Sklepie.
2.    Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3.  Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
4.    Usługobiorca w ramach korzystania z Forum Dyskusyjnego, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
a)    zamieszczać określone informacje (komentarze) oraz pliki,
b)    opisywać umieszczone przez siebie pliki.

IV.    WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
1.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
a)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
b)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia komentarza na Forum Dyskusyjnym albo zaprzestaniu jego zamieszczania przez Usługobiorcę.
c)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
a)    komputer z dostępem do Internetu,
b)    dostęp do poczty elektronicznej,
c)    przeglądarka internetowa,
d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
a)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
b)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia komentarza na Forum Dyskusyjnym albo zaprzestaniu jego zamieszczania przez Usługobiorcę.
c)   umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
a)    komputer z dostępem do Internetu,
b)    dostęp do poczty elektronicznej,
c)    przeglądarka internetowa,
d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY


1.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2.    W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
3.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 
4.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.   Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
6.    Sprzedawca informuje, iż 1m2 Produktu odpowiada jednej warstwie kamienia ułożonego na europalecie lub dwom warstwom połowie europalety. W związku z nieregularnym kształtem kamieni, powierzchnia Produktu po ułożeniu może być nieznacznie mniejsza lub większa niż 1 m2. Różnica ta, nie stanowi podstawy do reklamacji Produktu.
7.    Sprzedawca informuje, iż 1m3 Produktu odpowiada warstwom kamienia ułożonym przykładowo na europalecie do wysokości 105 cm, tworząc bryłę o objętości 1 m3. W związku z nieregularnym kształtem kamieni, objętość Produktu po ułożeniu może być nieznacznie mniejsza lub większa niż 1 m3. Różnica ta, nie stanowi podstawy do reklamacji Produktu.
8.    W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
9.    Zamówienia można składać:
a)    poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.kameno.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kameno.pl
10.   Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 18:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
11.    Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a)   Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
b)   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
- oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
- świadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
- oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy,

- pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

- niniejszy Regulamin.
c)    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
12.    Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki. 
13.    Każdy Klient może poprzedzić zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenia Zamówienia na tzw. Próbki. 
14.    Klient składający Zamówienia na Próbki jest zobowiązany do uregulowania należności za ich dostawę.
15.    Sprzedawca zwraca koszty dostawy Próbki w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, który wcześniej zamówił Próbki.

 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI


1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
a)    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.
b)    płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
2.    W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
3.    W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
4.    Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY


1.    Koszt dostawy Produktu wg aktualnie obowiązującego cennika, dostępnego w zakładce Transport.
2.    Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
3.    Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a)    Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a)    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b)    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kameno.pl
c)    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d)    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IX.    GWARANCJA PRODUKTU


1.    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.    Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu tj. faktura VAT.

 

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


1.    Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a)    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b)    Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kameno.pl lub pisemnie na adres: ul. Czarnogórska 15 lok.47, 30-638 Kraków.
c)    W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d)    Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Czarnogórska 15 lok.47, 30-638 Kraków.
e)    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
f)    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
g)    Nie podlegają reklamacji różnice w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta. Przebarwienia i różnice w odcieniach Produktu mogą również wynikać z naturalnych właściwości kamienia. W celu potwierdzenia wyglądu Produktu, Klient może się zwrócić do Sprzedawcy o przesłanie na swój adres mailowy dodatkowych zdjęć Produktu. Prośby związane z przesłaniem dodatkowych zdjęć należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kameno.pl
2.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kameno.pl
b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1.    Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy .
2.    W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3.     Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5.    Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
6.    Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
7.    Wymianie i zwrotowi nie podlegają Produkty zamawiane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 50 złotych.
8.    Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Konsumentowi, jak i Sprzedawcy na wypadek niewykonania przez drugą stronę umowy, zobowiązania w terminie ściśle określonym. W takim wypadku strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

 

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


1.    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.kameno.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Radosława Popielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Radosław Popielski ADREX z siedzibą w Krakowie, ul. Czarnogórska 15 lok.47, 30-638 Kraków, NIP: 6581338926, REGON: 120337092. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.kameno.pl, bez zgody Usługodawcy.
2.    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.kameno.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.    Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.  
3.    W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
4.    Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z rozdziałem XIII pkt. 5 Regulaminu)
5.    Sądowe rozstrzyganie sporów:
a)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Dokumenty do pobrania:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Dane kontaktowe

telefon:+48 604 594 379

telefon:+48 791 221 535

mail: biuro@kameno.pl